Make your own free website on Tripod.com

TAÏI SAO
     Coù moät oâng quan bò leù, hoâm aáy vò quan leù xöû ba ngöôøi toäi phaïm bò ba toäi khaùc nhau. Ba phaïm nhaân ngoài haøng ngang tröôùc maét quan.
     Sau khi xem xeùt hoà sô phaïm nhaân xong, vò quan nhìn ngöôøi thöù nhaát ngoài bìa, hoûi:
- Taïi sao anh laïi ñaùnh phuï nöõ coù thai?
     Ngöôøi thöù hai ngoài giöõa thaáy quan nhìn mình roài hoûi nhö vaäy, heát hoàn voït mieäng noùi:
- Ñaâu coù! Toâi ñaây coù ñaùnh phuï nöõ coù thai bao giôø.
     Quan quay qua nhìn ngöôøi thöù hai, tay ñaäp baøn quaùt:
- Toâi coù hoûi anh ñaâu maø anh leân tieáng.
    Ngöôøi thöù ba ngoài caïnh ngöôøi thöù hai, thaáy quan trôïn maét nhìn mình roài la loái nhö vaäy voäi baøo chöõa:
- Naõy giôø toâi im laëng, coù noùi tieáng naøo ñaâu.
    Quan töùc giaän heùt:
- Caùc anh ñui heát roài aø, taïi sao toâi hoûi ngöôøi naøy maø ngöôøi kia traû lôøi?YÙ TREÛ
     Tí noùi vôùi Teøo:
- Thaày tao daïy cöù moãi khi bò raén caén thì laáy daây coät chaët keá beân veát thöông ñeå chaän khoâng cho noïc ñoäc chaïy vaøo ngöôøi, trong khi chôø cöùu caáp.
    Teøo hoûi:
- Neáu raén caén truùng maët thì sao?
    Tí traû lôøi:
- Thì laáy daây coät coå cho chaët laïi.YÙ KIEÁN
     Trong moät buoåi hoïp, ngöôøi dieãn giaû noùi veà ñeà taøi sinh hoaït xaõ hoäi, buoåi noùi chuyeän keùo daøi hôn boán tieáng ñoàng hoà. Chôït thaáy coù anh ñang naèm nguû, ngöôøi dieãn giaû laáy laøm khoù chòu, goïi daäy noùi:
- Ai cuõng nghe ñeå coù yù kieán, coøn anh laïi nguû nhö vaày thì laøm sao?
    Ngöôøi noï duïi maét noùi:
- Nguû cuõng laø moät yù kieán ñoù chöù.


NOÙI THAÄT
    Vôï môùi cöôùi thuùt thít:
- Anh doái em! Anh noùi anh khoâng bieát uoáng röôïu vaø khoâng bieát ñaùnh baïc. Môùi laáy nhau coù maáy ngaøy, anh ñaõ say tuùy luùy vaø nöôùng saïch caû maáy chuïc ngaøn tieàn möøng.
    Choàng:
- Anh coù doái em bao giôø ñaâu! Chæ vì khoâng bieát uoáng röôïu neân anh môùi say, khoâng bieát ñaùnh baïc neân anh môùi thua! Anh maø bieát uoáng röôïu, bieát ñaùnh baïc thì... ñaâu ñeán noãi naøo!


NGÖÔØI ÑAØN OÂNG LYÙ TÖÔÛNG
     Moät baø soàn soàn ñeán vaên phoøng giôùi thieäu hoân nhaân, ñaët haøng:
- Tìm cho toâi moät ngöôøi ñaøn oâng haùt hay, aên noùi lòch thieäp, coù theå noùi veà taát caû moïi vaán ñeà, thích ôû nhaø thöôøng xuyeân vaø bieát im laëng khi toâi khoâng muoán nghe.
    Vieân thö kyù baám maùy ñieän toaùn moät luùc. Maùy nhaû ra moät maãu giaáy, ghi raèng: “Ñaây, xin tuøy baø choïn: haõng Sony môùi ra moät kieåu môùi, 21 inch thon goïn, ñeøn hình raát mòn haït, aâm thanh tuyeät haûo, giaù vöøa phaûi; haõng Panasonic cuõng coù moät kieåu töông töï, maøn aûnh 20 inch, giaù ñaét hôn moät chuùt”.


ÑAÙNH GIAÙ THAÁP
    Huaán luyeän vieân:
- Naøy baïn, coù leõ baïn laø ngöôøi baén teä nhaát caâu laïc boä naøy ñaáy.
    Ngöôøi taäp baén ñaùp:
- Sao oâng laïi ñaùnh giaù toâi... thaáp theá? Chính oâng giaùm ñoác ñaõ coâng nhaän raèng toâi baén teä nhaát tænh naøy maø!


BOÁ NOÙI ÑUÙNG!
     Meï doïa:
- Chieàu nay boá ñi laøm veà, meï seõ cho boá bieát laø con leâu loång chaû hoïc haønh gì caû!
     Con:
- Baây giôø thì con coâng nhaän laø boá luoân luoân ñuùng?
- Sao?
- Boá baûo: “Caùi thöù ñaøn baø bao giôø cuõng vaäy, chaû bao giôø giöõ ñöôïc moät ñieàu gì bí maät caû!”


MOÄT NÖÕA
     Moät ngheä só ñöôïc phoùng vieân phoûng vaán. Phoùng vieân hoûi:
- Anh coù nghieän röôïu cheø khoâng?
    Ngheä só ñaùp:
- Moät nöûa.
    Phoùng vieân hoûi tieáp:
- Anh coù meâ côø baïc khoâng?
- Moät nöûa.
- Coøn chuyeän huùt saùch thì sao?
- Moät nöûa.
- Vaán ñeà trai gaùi?
- Moät nöûa.
    Phoùng vieân ngaïc nhieân:
- Vaán ñeà naøo anh cuõng noùi chæ coù moät nöûa, vaäy laøm sao anh bieát ñoù laø moät nöûa.
    Ngheä só giaûi thích:
- Trong caùi röôïu cheø thì toâi chæ nghieän röôïu, khoâng nghieän cheø. Coøn côø baïc thì toâi meâ côø khoâng baïc. Chuyeän huùt saùch thì toâi bieát huùt vaø khoâng bieát saùch. Vaán ñeà trai gaùi thì toâi chôi vôùi gaùi, khoâng chôi vôùi trai.


GAÄY OÂNG ÑAÄP LÖNG ...CHA
     Trong moät giaùo xöù noï, vò linh muïc raát böïc mình vì coù moät tín ñoà kia cöù ngoài nghe giaûng ñoä naêm phuùt laø nguû ngay khoø khoø, chaúng ra theå thoáng gì caû. OÂng baøn laäp meïo chôi xoû anh ta moät cuù cho boõ gheùt. Hoâm ñoù, ñang giaûng thao thao chôït oâng ngöøng laïi, ñaët caâu hoûi:
- Trong soá caùc con, ai muoán leân thieân ñaøng thì ñöùng daäy!
    Moïi ngöôøi ñeàu ñöùng leân, dó nhieân tröø anh chaøng ñang nguû gaät.
    Vò linh muïc mæm cöôøi ra leänh moïi ngöôøi ngoài xuoáng, ñoaïn oâng noùi tieáp, gioïng noùi caøng veà cuoái caâu caøng to daàn:
- Coøn ai muoán xuoáng ñòa nguïc thì ñöùng leân!
    Anh chaøng ñang nguû gaät giaät mình, chæ nghe ñöôïc maáy tieáng choùt, khoâng hieåu chuyeän gì nhöng cuõng laät ñaät ñöùng leân. Nghe moïi ngöôøi cöôøi ruùc rích, anh ta nhìn quanh, ngaïc nhieân thaáy chæ coù moãi moät mình anh ta ñöùng daäy; nhìn laïi thì thaáy vò linh muïc ñöùng ngay tröôùc maët anh ta, aùnh maét vöøa nhö gieãu côït vöøa nhö ñaéc thaéng.
    Anh chaøng nguû gaät khoa tay phaân bua:
- Thöa Cha, con khoâng hieåu Cha ñang cho bieåu quyeát chuyeän gì, nhöng xem ra döôøng nhö chæ moãi mình con ñöùng veà phía Cha maø thoâi!


NHAÄN TOÄI
    Caûnh saùt ñieàu tra hoûi nghi can:
- OÂng coù nhaän ra con dao naøy khoâng?
    Nghi can:
- Coù!
- Nghóa laø oâng nhaän toäi phaûi khoâng?
- Khoâng! Toâi chæ traû lôøi laø toâi nhaän ra con dao naøy thoâi! Laøm sao maø khoâng nhaän ra noù ñöôïc khi suoát thaùng nay, ngaøy naøo oâng cuõng ñöa ra ñeå hoûi toâi!


Back Next