Make your own free website on Tripod.com

AI BAÛO RAÈNG...?
    Moät thanh nieân hoûi coâ gaùi ñöùng caïnh con choù beïc gieâ:
- Con choù cuûa coâ coù caén khoâng?
    Coâ gaùi nhìn anh chaøng, ñaùp:
- Khoâng! Noù ngoan laém, chaû caén ai bao giôø.
    Chaøng trai lieàn ñöa tay xoa ñaàu con choù:
- Quaû thaät chuû naøo choù naáy... deã thöông gheâ!
    Con choù lieàn ngoaïm moät phaùt. Anh ta caùu, oâm tay nhaên maët hoûi coâ gaùi, gioïng gaây goå:
- Ai baûo coâ laø con... quæ naøy khoâng caén?
    Coâ gaùi ngaïc nhieân:
- Theá, ai baûo oâng raèng con choù naøy cuûa toâi?


LÍNH MÔÙI
     Moät anh lính môùi ra chieán tröôøng laàn ñaàu tieân, anh ta ñöôïc ñi keà caän ngöôøi só quan. Giöõa luùc hai beân ñang giao tranh, chôït vieân só quan thaáy laáp loù boùng giaëc sau luøm caây raäm, oâng ta lieàn naèm xuoáng ñoàng thôøi ra hieäu cho anh lính ôû sau phaûi mau mau naèm xuoáng ngay taïi choã. Roài vò só quan boø thaät nheï ñeán luøm caây, vaïch moät caønh caây ra ñeå quan saùt, tìm boùng keû ñòch. Sau maáy phuùt nín thôû, chôït thaáy vieân só quan ñöa naêm ngoùn tay leân ra daáu ngoaéc baûo tieán tôùi, anh lính thaáy tim ñaäp maïnh, hoài hoäp hoûi:
- Naêm teân laän aø?
    Vieân só quan tuy giaän nhöng coá kieàm cheá, oâng ñöa moät ngoùn tay leân mieäng baûo anh lính im ngay. Nhöng ôû phía sau, anh lính chæ thaáy vò só quan ñöa moät ngoùn tay leân thoâi, khoâng thaáy ñeå tröôùc mieäng, baây giôø anh lính môùi bình tónh trôû laïi lieàn hoûi:
- Coù moät teân thoâi aø?
    Vò só quan giaän run ngöôøi, giô caây suùng döù döù veà phía sau, yù baûo anh lính laø phaûi caâm caùi moàm laïi töùc khaéc.
    Anh lính thaáy vaäy voäi hoûi:
- Ñaäp noù baèng baù suùng haû?
    Vieân só quan giaän quaù, naém tay laïi giaù giaù maáy caùi, yù baûo neáu khoâng im caùi mieäng laïi thì seõ bò aên ñaám ñaáy. Anh lính vaãn töôûng vò só quan noùi raèng chæ coù moät teân giaëc, neân mình phaûi maïnh daïn nhaøo leân baét laáy, neân heùt to:
- Coù em!


CHUYEÄN CHIM
     Moät vò linh muïc sang Phi Chaâu, ra chôï chim troâng thaáy moät gian haøng baøy baùn ñuû loaïi chim. OÂng chæ moät con chim ñeà giaù ñaét gaáp möôøi laàn con khaùc, hoûi:
- Naøy anh, sao con chim naøy laïi ñaét theá?
     Ngöôøi haøng chim ñaùp:
- Thöa cha, con naøy ñaét vì noù bieát noùi.
- Thaät chöù?
     Ngöôøi haøng chim quaûng caùo moùn haøng lieàn:
- Ñaây cha xem. Neáu cha nhaác chaân traùi cuûa noù leân, noù seõ hieåu yù vaø ñoäc baøi kinh Kính möøng.
    Vò linh muïc beøn thí nghieäm. Vöøa nhaác chaân traùi cuûa noù leân, con chim lieàn ñoïc thao thao moät kinh Kính möøng, ñuùng gioïng La Maõ.
    Vò linh muïc chòu quaù. Ngöôøi haøng chim coøn quaûng caùo tieáp:
- Ngoaøi ra, neáu cha nhaác chaân phaûi cuûa noù leân, noù seõ ñoïc baøi kinh Laïy cha.
    Vò linh muïc lieàn laøm thöû. Quaû nhieân con chim ñoïc baøi kinh Laïy cha. OÂng quyeát ñònh boû tieàn ra mua con chim, nhöng coøn hoûi caéc côù moät caâu:
- Theá, neáu toâi nhaác caû hai chaân noù leân thì sao?
    Ngöôøi baùn haøng chöa kòp traû lôøi, con chim ñaõ heùt leân:
- "Giôõn hoaøi cha! Nhaác caû hai chaân leân... teù cheát sao cha!"
    Vò linh muïc thaáy con chim chaúng nhöõng ñaõ bieát ñoïc kinh maø coøn bieát... caõi, doác heát tieàn ra choàng ñuû, baét chim veà. Veà nhaø khaùch, cha boû chim vaøo loàng, löïa choã maùt meû tröôùc hieân maø treo. Khoå noãi, trong nhaø khaùch coøn coù möôøi maáy baø sô treû maêng, laùu ta laùu taùu, thaáy chim bieát noùi thì thích laém, cöù bu quanh loàng chim, keû keùo chaân naøy, ngöôøi nhaác chaân kia khieán con chim ñoïc kinh luoân moàm, meät gaàn ngaát xóu. Vò linh muïc xoùt ruoät laém, nhöng oâng teá nhò vaø kieân nhaãn ñôïi caùc baø sô tôùi giôø keùo nhau ñi ñoïc kinh heát, beøn gaén beân ngoaøi loàng chim moät tôø giaáy mang haøng chöõ: “Caám sôø chim cha!” Gaén leänh caám xong, oâng khoan khoaùi vaøo phoøng nghæ tröa thoûa maùi moät giaác. Buoåi chieàu, hai baø sô treû maêng ñeán aáp uùng xöng toäi. Thì ra tröa hoâm ñoù caùc sô laïi ñeán nghòch chim, chaúng may tôø giaáy caám bò gioù boác ngöôïc leân, khoâng ai ñeå yù. Nghòch moät luùc, tôø giaáy laïi rôi xuoáng choã cuõ, caùc sô ñoïc vaø bieát mình ñaõ voâ tình maéc toäi. Caùc sô sôï haõi thöa.
- Thöa cha, con coù toäi...
    Vò linh muïc hoûi.
- Toäi gì?
- Thöa, chuùng con coù toäi laø ñaõ sôø chim cha.
    Vò linh muïc nguû queân, khoâng bieát caùc sô phaù phaùch luùc naøo beøn hoûi laïi:
- Caùc con sôø chim cha hoài naøo?
- Thöa, luùc cha ñang nguû aï!
    Vò linh muïc hoùm hænh voã traùn, thôû haét ra:
- Baäy quaù! Sao caùc con khoâng ñaùnh thöùc cha daäy?


THOÂI THEÁ THÌ ÑAØNH!
     Trong phuùt laâm chung, moät tay chôi theàu thaøo hoûi vò linh muïc:
- Thöa Cha, nhöõng phuï nöõ xinh ñeïp vaø nheï daï, deã sa ngaõ sau khi cheát ñi veà ñaâu, thieân ñaøng hay ñòa nguïc?
    Cha ñaùp:
- Ñòa nguïc.
    Tay chôi thôû daøi:
- Thoâi thì Cha caàu nguyeän cho con ñöôïc xuoáng ñòa nguïc vaäy!


NOÙI MOÄT CAÂU
    Hai baø baïn taâm söï, moät baø noùi:
- Maøy bieát khoâng, tao vôùi choàng tao caõi nhau gaàn nöûa thaùng nay, roài khoâng ai noùi chuyeän vôùi ai caû.
    Baø baïn hoûi:
- Vì chuyeän gì vaäy?
- Chuyeän choàng tao uoáng röôïu.
    Baø baïn laïi hoûi:
- Baây giôø thì chuyeän ra sao roài?
- Ñeán hoâm nay choàng tao môùi môû mieäng noùi ñöôïc moät caâu.
- Caâu gì vaäy?
- Ñoà khui röôïu ñeå ñaâu?


LÔ ÑAÕNG
    Bob moät hoâm ñeán sôû vôùi hai mieáng baêng , baêng kín caû hai beân tai. Ñoàng nghieäp hoûi, sao theá?
    Bob taâm söï:
 - Hoâm qua tôù coi ñaù banh treân ti-vi, baø xaõ uûi quaàn aùo beân caïnh. Ñieän thoaïi reo, thay vì nhaát oáng nghe, tôù laïi vô nhaèm caùi baøn uûi, aùp vaøo tai.
 - Ra theá! Nhöng coøn tai beân kia thì sao?
 - Coøn sao nöõa! Tôù vöøa gaùc ñieän thoaïi thì thaèng khoán kieáp ôû ñaàu daây beân kia laïi goïi!


KHOÂNG THAÁY ÑÖÔØNG
Moät ngöôøi noï vöøa bò beänh taâm thaàn vöøa caän thò. Sau thôøi gian ôû Döôõng trí vieän khaù laâu, moät hoâm giaùm ñoác xeùt thaáy coù theå veà nhaø ñöôïc, beøn môøi leân vaên phoøng hoûi laàn cuoái:
- Neáu oâng khoâng coù loã muõi thì sao?
    Beänh nhaân ñaùp:
- Toâi seõ khoâng thaáy ñöôøng.
    Vò giaùm ñoác laåm baåm:
- Töôûng oâng ta heát beänh, ai ngôø vaãn coøn.
    Theá laø beänh nhaân ñöôïc ñöa veà traïi. Moät thaùng sau, vò giaùm ñoác goïi oâng ta leân hoûi:
- Neáu oâng khoâng coù loã tai thì sao?
    Beänh nhaân ñaùp:
- Thì toâi seõ khoâng thaáy ñöôøng.
    Vò giaùm ñoác ngaïc nhieân, muoán bieát vì lyù do gì maø beänh nhaân cöù noùi caâu "khoâng thaáy ñöôøng",  beøn hoûi:
- Taïi sao laàn tröôùc oâng noùi khoâng coù loã muõi thì khoâng thaáy ñöôøng, maø laàn naøy oâng cuõng noùi laø khoâng coù loã tai thì seõ khoâng thaáy ñöôøng?
    Beänh nhaân ñaùp goïn:
- Vì khoâng ñeo kieáng ñöôïc.


CON XIN CHÒU
- Coù anh chaøng kia, voán laø ngoác... maø laïi laàn ñaàu phaûi ñi laøm reå neân trong buïng raát lo vaø hoaøi hoäp. Bieát tính con, neân tröôùc khi ñi, boá meï goïi vaøo daën doø:
 - ÔÛ reå thì khoù gì maø ngaïi. Chæ caàn boá vôï laøm gì thì mình laøm naáy, cho khoûi maát loøng boá vôï laø ñöôïc. Anh ta nghe noùi vöõng daï, lieàn cuoán  khaên goùi ñi sang nhaø vôï. Hoâm aáy cuõng ngoài aên côm vôùi boá vôï, thaáy boá vôï gaép thòt, anh cuõng gaép thòt; boá vôï chaám rau, anh  cuõng chaám rau; boá bôï caàm ñuõa tay traùi, anh cuõng ñoåi ñuõa sang tay traùi. Boá vôï voâ yù ñaùnh rôi maáy hoät côm ra chieáu, anh cuõng boû maáy haït côm ra choã mình ngoài. Boá vôï ñang aên canh vaø thaáy theá khoâng
nhòn cöôøi ñöôïc, baät phì cöôøi, naøo ngôø bò saëc. Moät sôïi buùn loøng thoøng thoø ra ngoaøi loã muõi. Anh ta nhìn boá vôï, ngaån ngöôøi ra, roài ñöùng daäy chaép tay vaùi:
- Thöa cha, caùi gì chöù caùi naøy thì con xin chòu!


SÖÏ THAÄT LAØ SÖÏ THAÄT
    Treân moät chuyeán taøu hoûa xuyeân luïc ñòa AÂu Chaâu, luùc taøu saép ngöøng ôû bieân giôùi cho nhaø ñoan khaùm xeùt, moät baø soàn soàn duùi voäi vaøo tay vò linh muïc ñöùng tuoåi chieác nhaãn hoät xoaøn böï xoän, nhôø gôûi hoä. Vò linh muïc nhaän lôøi nhöng hôi lo, baûo baø ta:
- Chaéc baø bieát laø toâi khoâng theå noùi doái ñaáy chöù?
    Ngöôøi ñaøn baø nhoû nheï:
- Thöa Cha con bieát! Xin nhôø ôn Thaùnh Chuùa thoâi aï.
    Vò linh muïc tieän tay nheùt luoân chieác nhaãn vaøo tuùi quaàn, gaät guø. Cöûa toa môû roäng, moät nöõ nhaân vieân quan thueá xinh xaén tieán tôùi gaàn, hoûi:
- Thöa Cha, Cha coù gì phaûi khai khoâng aï?
    Vò linh muïc töôi cöôøi troû vaøo buïng:
- Töø ñaây trôû leân thì khoâng coù gì. Nhöng töø ñaây trôû xuoáng thì coù moät vaät be beù maø caùc baø caùc coâ ai cuõng thích.
- Nöõ nhaân vieân quan thueá ñoû böøng hai maù, luoáng cuoáng böôùc qua.


NHAÂN SINH QUAN
     Moät em hoïc sinh vieát trong baøi luaän: “ÔÛ ñôøi chuùng ta neân cho nhieàu hôn laø nhaän. Coù nhö theá ñôøi soáng môùi khaù hôn”.
     Thaày khen:
- Gioûi laém! Em töï nghó ra yù aáy hay coù ai maùch?
- Thöa thaày, ñoù laø ñieàu boá em daïy em haøng ngaøy.
     Thaày hoûi:
- Theá ö? Theá boá laøm ngheà gì?
- Thöa, boá em laø voõ só ñaùnh boác xình aï.


Back Next