Make your own free website on Tripod.com

TUOÅI KÒ
    Moät anh ñi leã chuøa ñaàu naêm, thaáy ngöôøi ta xuùm vaøo xem queû, anh ta cuõng xeà voâ coi moät queû cho bieát thôøi vaän naêm môùi. Sau khi baám ñoän xem queû, thaày boùi noùi:
- Naêm nay laø naêm kò vôùi tuoåi anh, anh phaûi traùnh laøm aên giao du, gaëp gôõ nhöõng ngöôøi tuoåi KHÆ.
    Anh noï baät hoûi:
- Coøn ñoái vôùi nhöõng con khæ thì sao?
    Bò hoûi baát ngôø, thaày boùi ñaâm ra luùng  tuùng, nhöng nhôø kinh nghieäm ngheà nghieäp oâng ta laùi luoân:
- Cuõng phaûi traùnh xa, ñeán gaàn raát nguy hieåm.
    Anh noï chôït thoát leân:
- Vaäy laø naêm nay maùy con khæ noù cheát cha noù heát roài.
    Thaày boùi söõng sôø hoûi:
- Sao vaäy?
- Vì toâi cho khæ aên ôû Thaûo Caàm Vieân.


BUÙT ÑAØM
    OÂng baø giaän nhau. Hai beân nguû rieâng vaø khoâng noùi chuyeän suoát caû tuaàn. Toái thöù saùu baø leân giöôøng nguû, thaáy coù maûnh giaáy gaén treân goái: Saùng mai nhôù goïi luùc 7 giôø, ñi hoïp. Saùng thöù baûy, oâng giaät mình daäy thaáy ñaõ hôn 10 giôø. Beân choã oâng naèm coù maûnh giaáy: 7 giôø roài ñoù, daäy ñi!


TÌNH ÑÒCH
    Moät anh nhaø baùo ñeán thaêm Döôõng trí vieän ñeå vieát moät baøi baùo. Vò giaùm ñoác daãn anh phoùng vieân vieáng thaêm caùc nôi. Ñeán phoøng kia, gaëp moät ngöôøi ngoài cuù xuï, ñoâi maét mô maøng, vò giaùm ñoác chæ ngöôøi aáy roài noùi:
- Anh naøy bò ñieân vì vôï anh ta ñi laáy choàng khaùc.
    Laùt sau, gaëp moät ngöôøi ñang la heùt, nhaûy muùa lung tung, vò giaùm ñoác noùi:
- Anh naøy laø tình ñòch cuûa anh kia.


KHAÙ HÔN LUÙC NAÕY
    Moät ngöôøi coù gioïng khoâng ñöôïc toát laém ñeán lôùp daïy haùt xin hoïc. Thaày daïy nhaïc töø choái noùi raèng:
- Raát tieác! Toâi khoâng theå nhaän daïy anh ñöôïc.
    Ngöôøi noï thaéc maéc hoûi:
- Sao vaäy thaày?
    OÂng thaày noùi:
- Vì gioïng cuûa anh keùm quaù.
    Ngöôøi noï naèn nì:
- Xin thaày cöù daïy, toâi seõ coá gaéng.
    OÂng thaày laéc ñaàu:
- Khoâng ñöôïc, khoù laém.
    Ngöôøi noï coá gaéng thuyeát phuïc:
- Khoâng sao ñaâu thaày. Toâi seõ ñoùng hoïc phí gaáp ñoâi, neáu caàn gaáp ba cuõng ñöôïc.
    OÂng thaày noùi:
- Anh haõy nhaéc laïi xem naøo, gioïng cuûa anh baây giôø nghe ñaõ khaù hôn luùc naõy ñoù.


LAÀM LAÃN
    Moät coâ gaùi ñi ñöôøng nhìn thaáy anh chaøng noï ñi ngöôïc chieàu, maét cöù daùn vaøo boä ngöïc cuûa mình, laáy laøm böïc boïi gaét:
- Laøm gì maø nhìn... traân traân vaäy? Coù bieát lòch söï laø gì khoâng?
    Anh chaøng toû veû ngaïc nhieân:
- Ô hay! Caùi gì maø lòch söï vôùi khoâng lòch söï?
    Chính coâ ñaõ baûo toâi nhìn coâ kia maø.
    Coâ gaùi töùc toái:
- Ñöøng coù bòa chuyeän, toâi baûo bao giôø?
    Anh noï phaân traàn:
- Toâi bòa laøm gì! Chaúng phaûi coâ ghi treân aùo haøng chöõ Haõy nhìn toâi sao?
    Quaû thaät vaäy, treân aùo tröôùc ngöïc coâ gaùi coù haøng chöõ Lets see me. Ñuoái lyù, coâ gaùi boû ñi. Nhöng ñi ñöôïc moät ñoaïn, coâ laïi thaáy anh chaøng noï luïc ñuïc ñi theo phía sau. Ñi theâm moät ñoaïn nöõa, coâ naøng cuõng vaãn thaáy anh chaøng noï cöù toø moø ñi theo. Caûm thaáy khoù chòu, coâ naøng beøn quay laïi noùi:
- Taïi sao cöù ñi theo toâi hoaøi vaäy? Toâi khoâng muoán bò laøm phieàn nöõa ñaâu nheù.
    Anh chaøng noï lieàn leân tieáng:
- Coâ naøy laï thaät! Coâ baûo toâi ñöøng queân coâ, sao coâ laïi noùi theá.
    Thì ra sau löng coâ naøng, treân chieác aùo laïi coù haøng chöõ: Dont forget me Xin ñöøng queân toâi.


CHÍNH KHAÙCH
 Moät giaùo sö Myõ noùi vôùi moät giaùo sö YÙ:
- Beân xöù toâi treû con ñöôïc traéc nghieäm ñeå höôùng nghieäp töø luùc môùi thoâi noâi. Chaúng haïn nhö ngöôøi ta ñeå keá beân noâi moät ñoáng than vaø moät caây buùt. Neáu ñöùa treû boác ñoáng than, ngöôøi ta seõ cho noù hoïc laøm thôï moû, coøn neáu noù boác caây buùt, ngöôøi ta seõ höôùng noù vaøo ngheà vieát baùo.
    OÂng giaùo sö YÙ noùi:
- Höôùng nghieäp theo loái ñoù coøn keùm hôn beân xöù toâi nhieàu. Beân xöù toâi, khi ñöùa treû môùi chaøo ñôøi ngöôøi ta chæ caàn boùp buïng noù moät caùi thaät maïnh. Neáu noù keâu eùt eùt ngöôøi ta seõ cho noù hoïc laøm ca só, coøn neáu caùi mieäng noù maáp maùy lieân hoài maø chaúng coù nghóa gì caû thì ngöôøi ta cho coù hoïc laøm chính khaùch.


KHOÂNG ÑUÛ BAÈNG CHÖÙNG
    Moät nhaân vieân ñeán trình giaùm ñoác moät vieäc xaûy ra ôû cô quan. Nghe xong, giaùm ñoác hoûi:
- Anh coù thaáy anh Toâm oâm ngöôøi yeâu anh khoâng?
    Nhaân vieân ñaùp:
- Vì ñeâm toái toâi khoâng thaáy roû, nhöng toâi nghe ngöôøi yeâu toâi la.
    Giaùm ñoác noùi:
- Thaáy môùi ñöôïc, coøn nghe thì khoâng ñuû baèng chöùng.
    Ngöôøi nhaân vieân quay löng ñi, laàm baàm:
- Noùi dôõ nhö vaäy maø cuõng noùi.
    Giaùm ñoác nghe ñöôïc giaän baûo:
- Anh noùi ai dôõ? Daùm voâ leã vôùi toâi aø.
    Ngöôøi nhaân vieân hoûi laïi:
- OÂng coù thaáy khoâng chöù?
- Khoâng thaáy, nhöng nghe.
- Chæ nghe thì khoâng ñuû baèng chöùng.


CHÌ HAÏNG NAËNG
    Sôû noï coù vieân giaùm ñoác caø chôùn, cöù boû vaên phoøng xuoáng xöôûng caø raø taùn maáy em, ñoâi khi coøn cao gioïng maéng moû caùc anh coâng nhaân ñeå thò uy. Moät anh giaän laém, nhaân giôø aên tröa, ñuøng ñuøng böôùc vaøo phoøng giaùm ñoác moät luùc, trôû ra thuaät chuyeän:
- Tôù ñöùng ngay tröôùc baøn giaáy cuûa noù. Tôù ñaám tay xuoáng baøn thaät maïnh vaø maéng: Naøy! Laõo ñöøng coù caäy quyeàn chöùc maø giôû thoùi deâ cuï. Laàn sau maø coøn vaùc maët xuoáng xöôûng hoaïnh hoïe anh em thì khoâng yeân vôùi toâi ñaâu nheù! Chieàu hoâm ñoù caû xöôûng laøm vieäc nhö bình thöôøng, chaû thaáy ai khieån traùch gì anh chaøng baïo gan caû. Ñeán thöù saùu laø ngaøy phaùt löông, vaø thöôøng thì cuõng laø ngaøy coâng boá leänh ñuoåi sôû, cuõng chaúng thaáy ai noùi naêng gì tôùi anh ta. Caùc baïn ñoàng sôû bu quanh anh ta, caät vaán:
- Theá hoâm noï maày la loái theá maø laõo giaùm ñoác khoâng noùi gì aø?
- Khoâng! Khoâng noùi nöûa lôøi.
- Theá laõo cuõng chaún höùa heïn gì aï?
- Chaû höùa gì caû.
- Theá coøn em Marie, thö kyù rieâng cuûa laõo aáy ñaâu. Em coù toû yù gì khoâng?
- Em chaû toû yù gì caû. Luùc aáy em ñang ra ngoaøi ñi aên tröa vôùi laõo.


THEÁ MAØ CÖÙ TÖÔÛNG
    Moät beänh nhaân hoûi yù baùc só:
- Thöa baùc só, daïo naøy toâi thöôøng bò ñau löng, choùng maët, tim ñaäp maïnh, khoù nguû...
    Baùc só:
- Ñôøi soáng tình duïc... toâi muoáng hoûi veà caùi vuï kia cuûa oâng ra sao?
- Thöa, thöôøng thoâi. Moãi ñeâm toâi gaàn vôï hai laàn luùc leân giöôøng vaø luùc ra khoåi giöôøng. Luùc vôï toâi ñi chôï thì toâi vôùi con Hai moät chuùt xíu. Leân sôû coù coâ thö kyù muõm móm quaù, toâi cuõng phaûi xaõ giao moät chuùt. Buoåi tröa xeït veà nhaø aên cho ñôõ toán, laïi cöng baø xaõ laàn nöõa. Xeá xeá, toâi hay caø raø xuoáng phoøng queùt doïn. Em Jenny deã thöông laém. Ñoâi khi gaëp caû em Karen, toâi cuõng phaûi vui veû vôùi caû hai, khoâng thì tuïi noù so bì. Tröôùc khi tan sôû...
    Baùc só hôi nhaên maët:
- Quaù ñoä! Nhö vaäy laø quaù ñoä! Thaûo naøo oâng thöôøng ñau löng vaø meät tim laø phaûi.
    Beänh nhaân keâu leân:
- Theá haû baùc só? Vaäy maø toâi cöù ngôõ laø do thuû daâm chöù!


PHAÛI SÔÏ
    Moät ngöôøi Myõ vaø moät ngöôøi Ñöùc gaëp nhau ôû Vieät Nam. Hoï thaû boä treân ñöôøng phoá vöøa ngaém caûnh vöøa noùi chuyeän. Ngöôøi Myõ noùi vôùi ngöôøi Ñöùc:
- Ngaøy xöa toâi ñaõ töøng chieán ñaáu ôû ñaát nöôùc naøy. Luùc aáy toâi naèm trong ñoäi quaân caûm töû, coi caùi cheát nhö chôi.
    Ngöôøi Ñöùc noùi:
- Daân toäc toâi ñaâu coù dôû, gan lì soá moät, coi caùi cheát chaúng coù kí loâ naøo.
    Ngöôøi Ñöùc noùi vöøa döùt lôøi, chôït caû hai anh Myõ laãn Ñöùc ñeàu taùi meùt maët maøy, hoàn vía leân maây, vuït chaïy thuïc maïng, chaïy baùn soáng baùn cheát vì vöøa nhìn thaáy moät ngöôøi Vieät Nam ñang cöa traùi bom ôû khu thu mua pheá lieäu.


Back Next