Make your own free website on Tripod.com

TAØI THAÄT
    Hai oâng trong quaùn caø pheâ môùi gaëp nhau laàn ñaàu nhöng coù veû ñaõ thaân nhau. Moät oâng baûo:
- Luùc sau naøy toâi chuyeån sang nghieân cöùu chæ tay. Hay laém oâng aï!
- Theá aø? Ñaâu oâng thöû xem giuøm toâi xem.
- Ñöôïc roài. OÂng ñaët ngöûa baøn tay traùi ra. Ñöôïc roài, uùp tay xuoáng. Ñuùng, xoøe caùc ngoùn tay ra. Toát. Giô ngoùn caùi leân. Giô ngoùn uùt ra. Coâng hai ngoùn tay caùi vaø tay troû laïi  thaønh voøng troøn. Thoâi, naém baøn tay laïi. Ñeå yeân ñaáy. Baây giôø oâng muoán hoûi gì?
- OÂng xem toâi laø ngöôøi nhö theá naøo?
- OÂng laø ngöôøi deã baûo!


GÖÔNG TOÁT
    Moät oâng thanh tra than phieàn vôùi thaày giaùo:
- Hoïc sinh cuûa anh gioû laém, ñöùa naøo cuõng khaù, coù ñieàu chuùng noù chöûi theà nhieàu quaù!
    Thaày giaùo:
- Cöùt! Toâi ñaõ daën ñi daën laïi maáy thaèng choù ñeû ñoù laø phaûi ñoùng caùi loã ñít cuûa noù laïi khi tieáp xuùc vôùi ngöôøi laï. ÑM! Phen naøy toâi seõ cho maáy thaèng meï ñoù moät baøi hoïc nhôù ñôøi!


LANG TAÂY, LANG TA
    Bob laø daân chôi haïng naëng, laøm ra bao nhieâu tieàn ñem cuùng heát cho chò em ta. Moät hoâm nghe ñoàn Thaùi Lan laø thieân ñaøng haï giôiù veà moùn thòt non, anh ta beøn ñeå daønh tieàn sang du hí moät chuyeán. Quaû laø danh baát hö truyeàn vaø ...hö danh baát truyeàn, anh beå oáng khoái ngay sau tuaàn leã ñaàu tieân. Anh ta lieàn moø ñeán moät baùc só Myõ, oâng naøy khaùm nghieäm, chuïp tình, thöû maùu kyõ löôõng roài cho bieát beänh traïng cuûa anh teä laém, phaûi caét boû caùi cuûa nôï ñi ñeå cöùu laáy ngöôøi chöù khoâng caùch naøo chöõa khoå. Bob xæu lieàn taïi choã, tænh daäy khoùc loùc chaïy ñi kieám baùc só khaùc. Gaëp moät oâng lang taây thöù hai, oâng naøy cuõng phaùn:
- Caét!
    Bob naûn chí quaù, lang thang ñi tìm moät oâng lang Taøu, may ra coù caùch naøo cöùu vaõn caùi cuûa trôøi cho khoâng? OÂng naøy khaùm xong baûo:
- Khoûi caét!
    Möøng quaù, Bob suïp xuoáng laïy thaày nhö teá sao, xin thaày ban phuùc cöùu cho.
    OÂng thaày vuoát raâu, mæm cöôøi:
- Toäi anh naëng laém!
- Daï! Con bieát.
- Toäi thöù nhaát laø chôi bôøi vung töù linh maø khoâng chòu ñeo aùo möa vaøo.
- Daï thöa thaày, phaûi!
- Toäi thöù hai laø anh tin lang taây chöù khoâng tin lang ta, ñeå chaäm quaù khoù cöùu.
    Bob laïi suïp laïy:
- Xin thaày cöùu cho, ñöøng caét!
    Thaày lang quaû quyeát:
- Ta ñaõ baûo laø khoâng phaûi caét. Caùi ñoù töï noù seõ... ruïng caùi boäp, caàn gì caét!


HIEÅU ROÀI
    Gia ñình kia coù ñöùa con trai raát ham chôi, chaúng chòu hoïc. Hoâm aáy, ngöôøi cha baét noù ôû trong phoøng ñoïc saùch, roài oâng rình nghe. Laùt sau ñöùa con reo leân:
- Hay thaät, hieåu roài.
    Ngöôøi cha raát möøng, böôùc voâ hoûi:
- Con hieåu caâu naøo maø khen hay?
    Caäu con ñaùp:
- Saùch noùi con ngöôøi coát laø khæ, vaäy chuùng ta laø con chaùu cuûa Teà Thieân Ñaïi Thaùnh!


QUAÛNG CAÙO DU LÒCH
    Treân bích chöông, moät coâng ty du lòch Vieät Nam quaûng caùo: “Ñaát nöôùc chuùng toâi coù nhieàu danh lam thaéng caûnh ñeïp khoâng theå taû, du khaùch ñaõ ñeán thì khoâng theå dôøi chaân”.
    Khoâng bieát ai ñoù vieát ngueäch ngoaïc theâm maáy chöõ: “Chaúng haïn nhö Hoaøng Lieân Sôn, nôi maø nhöõng ngöôøi caûi taïo mieàn Nam ñöôïc chæ ñònh cö truù moät thaùng, vaäy maø coù ngöôøi ñaõ ôû laïi möôøi naêm vaø nhieàu ngöôøi khaùc vónh vieãn khoâng veà nöõa”.


KHOÂNG GÌ HOAØN HAÛO
    Muïc sö giaûng vôùi nhaø trieát hoïc:
- Ñaáng chí toân quaû laø toaøn naêng, toaøn thieän, sinh ra con ngöôøi khoâng coù moät caùi gì dö thöøa, sô soùt caû.
    Nhaø trieát hoïc phaûn ñoái:
- Khoâng ñaâu! Khoâng coù ai, khoâng coù vieäc gì ôû treân ñôøi naøy goïi laø hoaøn haûo.
    Muïc sö troá maét:
- OÂng noùi sao, ñaáng sinh ra chuùng ta maø sô soùt ñöôïc aø?
    Nhaø trieát hoïc nhuùn vai:
- Sao laïi khoâng!
    Muïc sö hoûi:
- Sô soùt choã naøo?
    Nhaø trieát hoïc ñaùp:
- Hai caùi vuù cuûa ngöôøi ñaøn oâng coù duøng ñöôïc vaøo vieäc gì ñaâu?
    Muïc sö:
- !!!


HIEÅU LAÀM AÙM HIEÄU
    Thôøi Phaùp thuoäc, oâng ñoác tænh ñi thanh tra moät tröôøng laøng. Thaày giaùo bieát söùc hoïc troø mình coøn yeáu neân daën tröôùc caùc em: "khi oâng ñoác coù haïch hoûi thì cöù bình tónh traû lôøi, thaày seõ ñöùng sau löng oâng ñoác ñeå nhaéc nhôû "û.
    OÂng ñoác vaøo lôùp goïi thaèng Bö leân hoûi:
- Le nez laø caùi gì?
    Thaày giaùo ñöùng phía sau oâng ñoác laáy tay sôø muõi. Thaèng Bö troâng thaáy ñaùp:
- Daï... caùi muõi.
- L’oreille laø caùi gì?
    Thaày giaùo sôø tai, thaèng Bö hieåu yù ñaùp ngay:
- Daï l’oreille laø caùi tai.
    Ñeán ñaây oâng ñoác chuyeån höôùng hoûi:
- Le crayon laø caùi gì?
    Thaày giaùo khoâng coù saün caây buùt chì trong tay, neân chìa ngoùn tay troû, nhaáp nhaáp ñöa leân trôøi. Thaèng Bö suy nghó moät chaäp ñaùp:
- Thöa oâng ñoác, thaày con ...muoán vôï aï!


CHO GÌ VAÄY
     Moät baø ñi chôï veà ngang ñaùm ngöôøi aên xin, baø ta môû gioû laáy vaät gì ñoù boû vaøo noùn moät ngöôøi roài noùi:
- Caàm laáy aên phôû.
    Maáy ngöôøi kia xuùm laïi hoûi:
- Baø aáy cho anh bao nhieâu vaäy?
- Moät traùi chanh.


LÒCH SÖÏ
    Tröôùc moät quaùn coùc ôû Paris, moät anh aên maøy ngoài sau taám baûng mang haøng chöõ vieát tay ngueäch ngoaïc: “Toâi caàn 20 quan...”
    Moät oâng buïng böï ñi ngang, döøng laïi hoûi:
- Anh caàn 20 quan ñeå laøm gì?
- Thöa, toâi seõ uoáng moät ly caø pheâ.
    OÂng buïng böï laïi hoûi:
- Caø pheâ chæ coù 10 quan moät ly thoâi maø?
- Thì toâi cuõng phaûi môøi laïi oâng moät ly ñeå taï ôn chöù!


KHEÙO HÔN BAØ NHAØ
    Moät quan lôùn ngoaïi giao cuûa nöôùc Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam ñöôïc cöû sang Myõ coâng taùc. Heát baét chöôùc oâng söï ñaùi Leâ Vaên Baøng ñi baét ngheâu laäu, quan lôùn laïi loø doø kieám choã ñi giaûi trí laønh maïnh. Khoå noãi vì chöõ nghóa khoâng ñaày laù mít, quan cöù ñi tôùi ñi lui maõi, khoâng bieát hoûi thaêm ai. Ñeán moät traïm xe ñieän haàm, quan chôït troâng thaáy oâng Myõ noï boû caëp taùp xuoáng, môû cuùc quaàn ra, dí phaàn döôùi vaøo tröôùc moät caùi maùy, xong moùc 50 xu ra boû vaøo maùy. Laäp töùc moät ñieäu nhaïc du döông troãi leân. Nöûa phuùt sau ñaõ thaáy oâng Myõ khoan khoaùi caøi laïi cuùc quaàn, xaùch caëp leân vöøa ñi vöøa huyùt saùo troâng raát yeâu ñôøi. Quan lôùn beøn hí höûng loø doø tieán tôùi gaàn caùi maùy, quan saùt. Thaáy coù haøng chöõ, quan lieàn moùc töï ñieån ra doø daãm dòch raùp töøng chöõ theo phöông phaùt daâu beå Mulberry Sea cuûa nhaø vaên hoùa Nguyeãn Ngoïc Bích. Hoùa ra chöõ ñeà:“Kheùo hôn baø nhaø”. Quan khoaùi quaù, cuõng nhaïi theo caùch oâng Myõ vöøa laøm, môû cuùc quaàn, loâi baùc Hoà ra dí saùt vaøo maùy, boû tieàn caéc vaøo maùy. Nhaïc troãi vaø quan lôùn ruù leân moät traïng thaûm thieát, naùo ñoäng caû taàng haàm. Treân ñænh ñaàu xaùm ngoeùt cuûa “baùc”, moät caùi cuùc quaàn xinh xaén vöøa ñöôïc maùy töï ñoäng ñôm xong, chöa kòp caét chæ.


Back Next