Make your own free website on Tripod.com

KEÂU CAÙI GÌ!
    Chuyeän xaûy ra ngoaøi maët traän, moät boä ñoäi mieàn Baéc theùt leân:
- Caäu keâu gì maø keâu laém theá, phaûi duõng caûm khaéc phuïc chöù!
    Thöông binh caøng reân ræ:
- Baùo caùo sö tröôûng, em cuït chaân roài!
    Sö tröôûng nhaên maët:
- Môùi cuït moät chaân maø ñaõ keâu! Ñoàng chí beân caïnh anh cuït caû ñaàu maø coù keâu la aàm yõ nhö anh ñaâu!


NOÙ RA ROÀI
     Trong giôø toaùn, troø Tieán vuït chaïy leân xin pheùp thaày cho ra ngoaøi. Thaày giaùo quay laïi gaét:
- Coøn vaøi phuùt nöõa laø tôùi giôø veà roài, troø tìm ra lôøi giaûi chöa maø ñoøi ñi ñaâu vaäy?
    Troø Tieán taùi maët aáp uùng ñaùp:
- Daï, noù ra roài!
    Thaày giaùo hoûi:
- Bao nhieâu?
    Troø Tieán vöøa nhaên maët vöøa ñaùp:
- Nhieàu laém.


TIEÁNG TAÂY
    Taùm Taøng ñang ngoài ñoïc baùo, boãng thaèng Tö chaïy ñeán khoùc buø lu buø loa vaø maùch boá:
- Con ñang taäp ñoïc tieáng Taây thì chò Hai chaïy ñeán taùt con maáy taùt.
- Taïi sao coù chuyeän kyø vaäy maäy? Maày noùi roõ laïi cho tao nghe xem.
- Daï con nhìn vaøo taäp Vocabulaire ñoïc:
            Ma soeur: ...... chò toâi
            Court: ............ ngaén
            Long: ............ daøi
            Mou: ............. meàm
     Taùm Taøng ñaäp baøn heùt leân:
- Im ngay, khoâng tao ñaäp maày tan xaùc baây giôø.


BEÄNH QUÆ PHAÛI COÙ THUOÁC TIEÂN
    Taùm Taøng moät hoâm thöùc daäy hoaûng kinh hoàn vía thaáy chung quanh cuûa quí hieän ra ba voøng ñoû. Anh laáy heïn ñi baùc só, chích vaø mua thuoác uoáng theâm. Qua ngaøy hoâm sau, anh trôû laïi, beänh vaãn coøn. Baùc só laïi khaùm vaø cho thuoác. Qua ngaøy thöù ba caùc voøng troøn vaãn y nguyeân. Baùc só khaùm thaät kyõ, ngaãm nghó moät luùc roài sai thö kyù chaïy xuoáng nhaø thuoán taây mua moät hoäp kem. Laàn naøy chæ caàn thoa qua moät laàn, caùc voøng troøn bieán maát lieàn, khoûi chích hay uoáng gì caû. Taùm Taøng möøng quaù, caûm ôn roái rít, xin hoäp kem ñeå daønh:
- Trôøi ôi! Thaät laø thaàn döôïc! Thuoác gì hay quaù vaäy baùc só?
- Thuoác gì ñaâu! Kem chuøi son moâi ñaáy. Baây giôø ngöôøi ta cheá ra moät loaïi son khoâng phai, daønh cho caùc baø caùc coâ ñi bôi hay ñi bieån, phaûi coù thöù kem naøy môùi boâi ra.


OÂNG THAÁY CHÖA
     Ñöùa con ñi hoïc veà khoùc söôùt möôùt, ngöôøi cha thaáy con khoùc lieàn hoûi:
- Sao con khoùc vaäy?
    Ñöùa con nöùc nôû ñaùp:
- Naêm nay con khoâng ñöôïc leân lôùp.
    Ngöôøi cha quôû:
- Thì con hoïc dôû raùng chòu, chôù khoùc noãi gì.
    Ñöùa con lau nöôùc maét noùi:
- Daï ñaâu phaûi! Taïi oâng thaày gheùt con neân moãi laàn goïi con leân hoûi baøi, oång haïch con nhieàu caâu hoùc buùa, laøm sao con traû lôøi noåi.
    Ngöôøi cha vaën hoûi:
- Con coù noùi thaät khoâng ñoù?
    Ñöùa con ñaùp:
- Daï thieät maø! Khoâng tin mai ba daãn con ñeán tröôøng hoûi xem.
    Hoâm sau, ngöôøi cha daãn ñöùa con ñeán gaëp thaày giaùo.
- Toâi nghe chaùu noù noùi thaày vì gheùt noù neân laøm khoù deã noù ñuû ñieàu, neân naêm nay noù khoâng ñöôïc leân lôùp...
    Thaày giaùo lieàn noùi:
- Ñaâu phaûi vaäy, taïi chaùu noù hoïc teä quaù oâng aï! Maëc daàu toâi coá gaéng dìu daét, noù vaãn khoâng tieán ñöôïc. Ñaây oâng khoâng tin, toâi xin hoûi noù moät caâu tröôùc maët oâng cho oâng xem. Noùi roài thaày giaùo goïi ñöaù con tôùi hoûi:
- Vua Quang Trung maát ngaøy naøo?
    Ñöùa con ñöùng laëng thinh khoâng traû lôøi ñöôïc.
    Thaày giaùo noùi:
- Ñoù oâng thaáy chöa?
    Ngöôøi cha ñaùp:
- Chaùu coøn nhoû, thaày cuõng neân chaâm chöôùc cho noù ñoâi chuùt. Noùi thaät vôùi thaày, chính toâi cuõng khoâng bieát vua Quang Trung maát ngaøy naøo nöõa.
    Thaày giaùo:
- ............!!!


TOÂI CUÕNG VAÄY
    Moät oâng laùi xe hôi ñuïng phaûi moät cuï giaø ñi ñöôøng teù laên. OÂng laät ñaät xuoáng xe ñôõ cuï giaø leân roài hoûi:
- Cuï coù sao khoâng, ñeå toâi chôû ñi nhaø thöông?
    Cuï giaø baûo:
- Khoâng sao, eâ aåm sô thoâi.
- Thaät khoâng may cho cuï, toâi ñi xe hôn hai möôi naêm nay môùi ñuïng cuï laàn ñaàu.
- Toâi cuõng vaäy, ñi boä ñaõ naêm chuïc naêm nay maø môùi bò ñuïng laàn ñaàu.


NHÖ MOÏI NGÖÔØI
    Moät tieåu thô con nhaø tæ phuù daàu hoûa AÙ Raäp ñöôïc göûi sang Phaùp du hoïc. Boá meï coâ goïi sang hoûi thaêm:
- Con khoûe khoâng?
- Thöa boá, con khoûe.
- Caùi xe Mercedes ñôøi môùi meï con môùi gôûi sang, con coù thích khoâng?
- Con gôûi laïi haõng roài boá aï. Con thích ñi hoïc baèng xe buyùt nhö caùc baïn con ôû ñaây.
    Baø meï chen vaøo:
- Thoâi cuõng ñöôïc! Ñeå meï gôûi sang cho con moät chieác xe buyùt cho baèng chò baèng em!


MEØO NOÙI
    Trong laøng Taùm Taøng ôû, coù baø Caû thích nuoâi nhöõng gioáng vaät kyø laï, tính tình laïi öa löøa gaït ngöôøi ñeå laáy cuûa. Bieát vaäy, Taùm Taøng raép taâm laäp möu traùt baø ta moät vuï ñeå laáy tieáng cho baïn beø phuïc chôi. Moät hoâm Taùm Taøng mang ñeán nhaø baø ta moät con meøo mun vaø noùi:
- Thöa Caû, con vöøa ñi Nam Vang veà mang ñeán cho Caû xem moät con meøo bieát noùi..., neáu Caû öng mua con tính voán cho Caû laø 1,000 ñoàng, chæ xin Caû chuùt ñænh tieàn xe thoâi.
    Baø Caû thích yù hoûi:
- Maø noù bieát noùi thaät khoâng, noù maø khoâng noùi thì chuù maát khoâng vôùi toâi ñaáy nheù!
- Caùi ñoù con xin ñaûm baûo, neáu Caû chòu mua giaù ñoù, con seõ baûo noù noùi chuyeän cho Caû nghe.
    Baø Caû gaät ñaàu laáy tieàn ra traû, nhaéc laïi lôøi giao heïn. Taùm Taøng baét con meøo ñeå leân baøn tröôùc maët baø Caû, vöøa caáu maïnh vaøo hoâng meøo, vöøa hoûi:
- Meøo ôi, ñoà cuûa baø Caû nhaø naøy troøn hay meùo?
    Con meøo ñau ñieáng keâu:
- Meùeùeùeùùeooooo, meùeùeùeùeùeùeùoooooooo!
    Theá laø anh ta ñöùng daäy luøa ngay con meøo cho baø Caû, bôï tieàn doït leï.


KHOÂNG CAÀN DUØNG THUOÁC
     Trong moät lôùp hoïc, hoâm aáy thaày giaùo giaûng cho caùc em hoïc troø nghe söï tai haïi cuûa röôïu maïnh. Muoán cho caùc em thaáy roõ söùc taøn phaù khoác lieät cuûa röôïu, thaày baét moät con truøn lôùn côõ chieác ñuõa boû vaøo ly röôïu. Con truøn taùi da, co ruùt, ngoe ngoaûy moät chaëp roài cheát ñô. Thaày baûo caùc em ñeán xem taän maét ñoaïn hoûi:
- Ñaõ thaáy nhö theá, caùc em nghó sao?
    Troø Ngoác nhanh nhaûy ñöa tay xin ñaùp:
- Thöa thaày, em nghó raèng neáu ai maéc bònh saùn laõi thì khoåi caàn duøng thuoác, chæ caàn uoáng vaøo moät ly ñeá thì xong ngay.


ANH BÒ GÌ
    Moät teân toäi phaïm bò baét vaøo traïi giam, trong phoøng giam ñaõ nhoát tröôùc moät ngöôøi. Thaáy coù ngöôøi môùi vaøo, ngöôøi cuõ hoûi:
- Troâng anh quen quen, maø anh bò toäi gì phaûi vaøo ñaây?
    Teân môùi vaøo noùi:
- Anh queân roài aø! Ngay ñeâm 30 naêm ngoaùi toâi vaøo nhaø anh phaù tuû saét laáy maáy boù baïc aáy maø.
    Tuø cuõ gaät guø:
- AØ, toâi nhôù roài.
   Tuø môùi hoûi laïi:
- Coøn anh bò gì maø cuõng vaøo ñaây?
   Tuø cuõ ñaùp:
- Vì maáy boù baïc maø anh laáy ñoù laø do toâi in ra.


Back Next