Make your own free website on Tripod.com
TITLE PLAY
60 naêm cuoäc ñôøi
Anh laø tia naéng trong em
Chieác laù muøa ñoâng
Chieàu moät mình qua phoá
Chuùt kyû nieäm buoàn
Chuyeän hoäp tan
Chuyeán taøu hoaøng hoân
Coâ beù doåi hôøn
Con gaùi
Doøng soâng kyû nieäm
Gioù veà mieàn xuoâi
Hoang vaéng
Khuùc thuïy du
Loøng meï
Lyù ngöïa oâ
Moät tình yeâu
TITLE PLAY
Moïng vieãn du
Möa ngaâu
Möôøi naêm tình cuõ
Ngaøy em ñi
Ngöôøi tình muøa ñoâng
Nhö ñaõ daáu yeâu
Noãi buoàn hoa phöôïng
Quyønh höông
Saàu ñoâng
Tình nhaïc phai
Toâi ñöa em sang soâng
Traùi tim nguïc tuø
Vaø con tim ñaõ vui trôû laïi
Veà ñaây em
Xa em kyû nieäm
Yeâu em daøi laâu