Make your own free website on Tripod.com
QUEÂ HÖÔNG YEÂU DAÁU
Ta muoán khoùc cho queâ höông yeâu daáu
Khoùc cho ngöôøi vaø khoùc caû cho ta
Ta muoán khoùc cho traùi tim rôùm maùu
Tim bô vô nôi ñaát khaùch queâ ngöôøi

Ta muoán heùt leân cho moïi ngöôøi bieát
Nieàm khoå ñau khi ta maát queâ höông
Ta muoán theùt gaøo leân thaät tha thieát
Teân queâ höông, oâi yeâu daáu muoân ñôøi

Vaâng, ta ñaõ maát queâ höông töø ñoù
Maát caû doøng soâng laãn boùng caây xanh
Nhöõng maát maùt beân ngoaøi thaät laø nhoû
So vôùi nieàm troáng vaéng ôû beân trong

Ta töï höùa vôùi ta lôøi bi haän
Haän cuûa non soâng, ñaát nöôùc löu ñaøy
Roài xeõ coù ngaøy thoâi heát laän ñaän
Ta trôû veà daønh laïi laáy queâ höông.

QUEÂ HÖÔNG YEÂU DAÁU
AÙO TRAÉNG
COÙ PHAÛI KHI YEÂU
HEÏN NHAU GIÖÕA SAØI GOØN
VU VÔ
GAËP GÔÕ
VIEÁT CHO QUEÂ TOÂI
TA VAØ NGÖÔØI
TÖÏ TRAÙCH
NHÔÙ QUEÂ HÖÔNG
NÔÏ
DOØNG NHAÄT KYÙ
THÔ TOÂI
ÑÔØI SINH VIEÂN
 
AÙO TRAÉNG
Loái nhoû ngaøy xöa em ñeán tröôøng
Bao taø aùo traéng moät thôøi thöông
Anh yeâu ngaøy aáy hoa phöôïng thaém
Vì coù daùng ai treân neûo ñöôøng

Ñöôøng ñeán lôùp hoâm nay boång vui hôn
Aùo traéng trinh nguyeân ... chöa bieát buoàn
Phöôïng vaãn thaám maøu chôø ñôïi
Aùo traéng hoâm nao bieát doãi hôøn ...

Chuù böôùm bieát yeâu hoa hoïc troø
Bao laàn qua maët noùi baâng quô:
“Chaéc trôøi hoâm nay seõ coù naéng”
Mong sao laàn aáy chaúng tình côø

Maøu tím moàng tôi anh laøm möïc 
Vieát taëng cho ngöôøi nöõa baøi thô
Giaáy traéng nhö loøng ngöôøi trinh baïch
Ñeïp quaù laøm sao vaên hoïc troø

Baøi thô ñaõ vieát leân trang giaáy 
Coøn naèm trong caëp chöa daùm trao
Bao laàn qua maët maø vaãn cöù ...
Ngôõ mình gaëp gôõ trong chieâm bao!

 

COÙ PHAÛI KHI YEÂU
Yeâu laø khoùc trong muoân ngaøn noãi nhôù
Noãi nhôù buoàn, noãi nhôù thaät dòu eâm
Coù ñoâi khi noãi nhôù ñeán trong ñeâm
Mang theo caû söông thô vaø giaù laïnh

Yeâu laø soáng trong coâ ñôn hiu quaïnh
Vì khi yeâu ngöôøi coù hieåu gì ñaâu
Trong tim yeâu ñaõ coù vöôùng u saàu
Trong aâu yeám ñaõ coù ngaøn ly bieät

Yeâu laø ñaém trong say meâ tha thieát
Tænh giaác roài nuoái tieác maõi khoâng thoâi
Trong luùc ñoù moäng vaàn beành boàng troâi
Troâi ñi maõi, bay ngoaøi voøng tay vôùi

Yeâu laø cheát trong xa xaêm dòu vôïi
Yeâu laø meán thöông nhau caû moät ñôøi
Yeâu laø seõ khoâng bao giôø ñi tôùi
Ñöôïc cuoái cuøng cuûa ñònh nghóa yeâu ñöông.

 
HEÏN NHAU GIÖÕA SAØI GOØN
Heïn nhau nheù, giöõa Saøi Goøn yeâu daáu
Ta gaëp ta trong khí theá töng böøng
Ta möøng nhau ngaøy ñaát nöôùc vui chung
Khi boán coõi côø vaøng say gioù noåi

Caû daân toäc haân hoan vaøo vaän hoäi
Möøng queâ höông giaûi thoaùt aùch goâng xieàng
Nuùi soâng naøy laø cuûa gioáng Roàng Tieân
Thì  soâng nuùi phaûi coù ngaøy quang phuïc !

Doøng quoác söû quaät cöôøng thôm daáu möïc
Gioùng  Laïc Hoàng oanh lieät boán ngaøn naêm
Theá giôù nghieâng mình neå phuïc Vieät Nam
Vaø ta seõ baét ñaàu xaây döïng laïi.

 
VU VÔ
Vaãn bieát em laøm ngô
Nhöng loøng toâi vaãn mô
Laøm thô vaø ñôïi chôø
Thaån thôø trong bô vô

Laém khi loøng nhaéc nhôû
Bieát mình laø gaõ khôø 
Yeâu chi naøng tieân nhoû
Ñeå giôø theâm ngu ngô

Toâi buoàn ghen vôùi gioù
Hoân naøng nhöõng sôùm mai
Giaän hôøn loaøi hoa daïi
Trong tay naøng naâng niu

Chaéc chiu töøng neùt chöõ
Hoàn thô deät bao chieàu
Caùnh dieàu bay tröôùc gioù
Gôûi linh hoàn toâi theo

Roài moät chieàu muøa Haï
Naøng tieân ñaõ ñi xa
Toâi moät mình ôû laïi
Giaän hôøn nhöõng caùnh hoa.

 
GAËP GÔÕ
Gaëp gôõ nhau chi ñeå ngheïn ngaøo
Ñeå loøng chua xoùt noãi nieàm ñau
Saàu daâng soùng maét buoàn teâ taùi
Gaëp gôõ nhau chi ñeå khoå ñau

Thoâi nheù töø ñaây heát caû roài 
Ñöøng thöông ñöøng nhôù nöõa ngöôøi ôi ...
Vaø ñöøng nhaéc ñeán teân nhau nheù
Nhaéc ñeán loøng theâm khoå ñau thoâi

Töø nay vónh vieãn ta xa caùch
Nhaéc nhôû laøm chi chuyeän chaúng thaønh
Haõy ñeå ñi laàn vaøo dó vaõng
Thôøi gian nuoát troïn nhöõng nieàm ñau

Toâi vieát baøi thô gaëp thuôû naøo 
Ñeå loøng thoâng caûm noãi nieàm ñau
Vaø ñöøng phieàn traùch toâi phuï baïc
Ñeå gôûi tình kia theo gioù maây ...

 
VIEÁT CHO QUEÂ TOÂI
Queâ höông ôi bao giôø toâi trôû laïi
Ñeå  ngaém nhìn hoa thaém giöõa muøa Xuaân
Nhö chim hoùt, ru ngaøy thô ñaõ maát
Moät nöûa ñôøi phieâu baït kieáp tha höông

Queâ toâi ñoù, nhaø tranh beân xoùm nhoû
Aùnh naéng chieàu hoân nheï ñôït soùng troâi
Haøng phöôïng vyõ raõ rôøi buoâng caùnh ruïng
Ñaõ Heø qua ñaõ maát maùt ñaâu roài

Toâi ñaõ ñi moät ñeâm trôøi se laïnh
Aùnh traêng vaøng queân moïc ôû ñaàu thoân
Ñeå söông nhaït xoùa nhoøa ñoâi maét Meï
Ñoâi chaân gaày Cha tieãn böôùc ngaäp ngöøng ...

Toâi ñaõ ñeán xöù ngöôøi nhö huyeàn thoaïi
Töïa nai con ngô ngaùc giöõa röøng hoang
Moät ngoân ngöõ aâm thaàm buoàn nhôù Meï