Make your own free website on Tripod.com

LÔÙN DÖÕ VAÄY
     Moät beänh nhaân trong döôõng trí vieän hoát hoaûng chaïy tìm baùc só, keâu la aàm leân. Baùc só böôùc ra hoûi:
- Chuyeän gì vaäy?
- Toâi vöøa nuoát moät con khæ, xin baùc só moå laáy ra giuøm.
     Baùc só khuyeân caùch naøo beänh nhaân cuõng nhaát ñònh ñoøi moå cho kyø ñöôïc.
     Ñeå chieàu loøng beänh nhaân, baùc só giaû vôø doïn phoøng moå, roài chích ít thuoác meâ cho beänh nhaân. Ñoàng thôøi baùc só cho ngöôøi giaû laøm moät con khæ roài ra ñöùng döôùi goác caây. Laùt sau, beänh nhaân tænh daäy, baùc só daãn ra chæ con khæ roài noùi:
- Ñoù, con khæ trong buïng anh, toâi vöøa moå laáy ra ñoù.
     Beänh nhaân nhìn con khæ, laåm baåm:
- Luùc naõy mình nuoát con khæ nhoû xíu maø sao baây giôø noù lôùn döõ vaäy?


ÑAËC ÑIEÅM GÌ
     Trong moät buoåi hoïp phuï huynh vaøo dòp cuoái naêm. Moät phuï huynh hoûi thaày giaùo veà ñöùa con cuûa mình:
- Thöa thaày, theo yù thaày thì chaùu coù khieáu veà ngaønh ngheà naøo?
    Thaày giaùo ñaùp:
- Phi haønh gia.
    Ngöôøi cha hôùn hôû noùi:
- Noù coù ñaëc ñieåm gì khieán cho thaày nhìn thaáy nhö theá?
    Thaày giaùo giaûi thích.
- Thöa oâng, luùc toâi giaûng baøi thì chaùu noù nhö ñang ñi treân cung traêng. Coøn khi toâi hoûi baøi thì chaùu noù nhö töø cung traêng rôùt xuoáng.


MUÕI BÖÏ
    Moät caäu beù ñi hoïc veà khoùc vôùi meï, nöôùc maét nöôùc muõi chaøm ngoaøm:
- Meï ôi! Maáy ñöùa baïn cöù cheá gieãu laø muõi con to hôn muõi laân!
- Baäy thaät! Maëc xaùc chuùng noù con aï. Thoâi vaøo laáy taám ra traûi giöôøng chuøi muõi ñi!


COÙ ÑAÀU COÙ ÑUOÂI
     Baø Taùm coù hai coâ con gaùi. Coâ Hai thì gaû cho moät anh Trieàu Chaâu, chuû moät loø töông. Caëp vôï choàng aên ôû vôùi nhau raát eâm ñeïp. Boãng moät hoâm, coâ con gaùi chaïy veà nhaø meï, maët maøy xanh meùt, chaân ñi khoâng vöõng, hoûi gì cuõng khoâng ñaùp ñöôïc vì quaù yeáu söùc. Baø Taùm töùc toác chaïy tôùi nhaø thaèng reå, buø lu buø loa töø ngoaøi ñöôøng:
- Trôøi ôi laø trôøi, reå ôi laø reå, vôï choàng aên ôû vôùi nhau coù gì thì trình cha trình meï, maày laøm gì ñeán noãi con gaùi tao xanh xanh meùt meùt nhö ma laøm vaäy haû thaèng kia?
- Laøm gì? Ngoä coù laøm gì laâu! Loù eå nhaø, loù aên caâm nhieàu môõ loù eå lôù!
- Trôøi ôi, maày aên noùi kieåu gì vaäy? Ñaâu töø töø keå laïi cho coù ñaàu coù ñuoâi cho tao nghe coi!
- Haø! Loù aên caâm vôùi môõ aù. Nhieàu môõ laém! Doài loù eå chaûy...eå chaûy maø coù laàu coù luoâi sao löôïc!.....


BAÈNG CHÖÙNG HIEÅN NHIEÂN
     Moät vò phuï huynh ñeán tröôøng, naèn nì xin gaëp cho baèng ñöôïc vò giaùo vieân phuï traùch lôùp con mình, traùch moùc:
- Thaèng beù nhaø toâi töø beù ñeán giôø chaû heà bieát noùi doái moät tieáng, theá maø thaày nôõ pheâ laø “coùp baøi”, roài cho deâ roâ ñieåm. Theá laø theá naøo?
- Thöa oâng, toâi caên cöù vaøo baøi thi. Caâu hoûi laø: Theá chieán thöù nhaát keát thuùc naêm naøo? Troø A ôû baøn treân traû lôøi laø naêm “1918”.
     OÂng boá xoa tay cöôøi hæ haû:
- Thì ñuùng roài! Ñöùa naøo cuõng phaûi traû lôøi nhö theá môùi ñuùng chöù.
- Theá, sang caâu thöù hai: Theá chieán thöù hai buøng noå naêm naøo? Troø A ôû baøn treân traû lôøi sai laø naêm “1930”, con oâng cuõng vieát laø “1930”.
     OÂng boá ñoû maët noùi:
- Theá thì thaày hoûng! Chæ nhöõng keû thieån caän môùi khoâng bieát laø treân ñôøi naøy coù nhöõng laàm loãi gioáng nhau.
     Thaày giaùo nheï nhaøng noùi tieáp:
- Ñeán caâu hoûi thöù ba: Hitler sinh naêm naøo? Troø A vieát “Em khoâng bieát” vaø con trai oâng vieát “Em cuõng theá!”


THAÁY CHÖA
     Moät anh noï keùm thoâng minh, caûm thaáy mình thua suùt moïi ngöôøi. Moät hoâm, anh ta hoûi ngöôøi baïn laøm caùch naøo cho trí oùc môû mang ra.
     Ngöôøi baïn chæ baûo raèng:
- Baây giôø maøy daãn tao ñi aên côm tieäm haøng ngaøy, roài tao seõ laøm cho trí oùc cuûa maøy ñöôïc saùng suoát.
     Anh ta ñoàng yù. Theá laø ngay hoâm ñoù anh ta cuøng ngöôøi baïn ñi aên côm tieäm. Ngöôøi baïn goïi moùn hoät vòt kho, roài baûo anh ta:
- Tao nhöôøng cho maøy aên tröôùc phaàn ngoaøi, phaàn trong tao aên sau.
    Nghe noùi nhöôøng cho mình aên tröôùc, anh ta haøi loøng laém. Theá laø anh ta aên loøng traéng, ngöôøi baïn aên loøng ñoû.
    Ngaøy thöù hai ngöôøi baïn goïi moùn caù chieân, roài baûo:
- Tao nhöôøng maøy aên tröôùc caùi ñaàu, caùi mình tao aên sau.
     Anh ta thích chí lieàn laøm theo lôøi ngöôøi baïn, gaép caùi ñaàu aên, ñeå caùi mình cho baïn.
    Ngaøy thöù ba ngöôøi baïn goïi moùn khoå qua doàn thòt, roài baûo:
- Tao nhöôøng maøy aên tröôùc phaàn ngoaøi, phaàn trong tao aên sau.
     Noùi xong, ngöôøi baïn gaép khoå qua cho anh ta, coøn caùi ruoät gaép cho mình.
    Ngaøy thöù tö ngöôøi baïn goïi toâm rim, roài baûo:
- Tao nhöôøng maøy aên tröôùc caùi ñaàu, caùi mình tao aên sau.
     Anh ta vui veû aên caùi ñaàu, caùi mình ñeå cho baïn.
     Nhöõng moùn aên vaø caùch aên nhö theá taùi ñi dieãn laïi gaàn 30 ngaøy. Cuoái cuøng anh ta noùi vôùi baïn:
- Tao chòu heát noãi roài! Caû thaùng nay tao chæ aên toaøn laø ñaàu, xöông, vaø vo,û coøn maøy aên toaøn laø thòt. Tao thaáy ngaùn quaù roài, khoâng theøm ñi aên vôùi maøy nöõa ñaâu.
- Ñoù, thaáy chöa? Maøy baét ñaàu thoâng minh roài ñaáy.


CHÔI XOÛ
     Luùc quaân ñoäi Ñöùc vöøa chieám ñoùng nöôùc Phaùp, lieàn ra leänh cho moãi nhaø ngöôøi Phaùp phaûi treo moät böùc chaân dung cuûa Hitler. Moät böõa noï, vieân chæ huy daãn maáy teân lính Ñöùc ñi khaùm töøng nhaø, xem  daân Phaùp coù tuaân lònh khoâng? Ñeán moät tieäm saùch kia, vieân chæ huy haùch dòch hoûi ngöôøi chuû haøng saùch:
- Coù treo hình Quoác tröôûng Hitler khoâng?
    Chuû haøng kheùp neùp ñaùp:
- Daï coù, môøi ngaøi vaøo xem.
     Vieân chæ huy ngheânh ngang böôùc vaøo, nhìn leân tuû kính, thaáy coù treo moät luùc hai böùc chaân dung cuûa Hitler thì laáy laøm haøi loøng. Nhöng ôû khoaûng giöõa beân döôùi hai khung aûnh ñoù xeáp moät pho saùch, töïa ñöôïc maï vaøng roõ lôùn NHÖÕNG KEÛ KHOÁN NAÏN cuûa Victor Hugo.


THAÄT LAØ LÔÙN LEÄNH!
     Moät oâng chuû haõng hoâm noï baát thaàn taït ngang vaøo xöôûng xem nhaân vieân laøm vieäc. OÂng ta kinh ngaïc khi thaáy trong giôø laøm vieäc coù moät anh chaøng ngheânh ngang ñöùng töïa cöûa ngoù moâng ra ñöôøng, phì pheøo huùt thuoác.
     OÂng chuû hoûi:
- Löông anh bao nhieâu moät ngaøy?
     Anh chaøng traû lôøi:
- Chín möôi ñoâ.
     OÂng chuû haõng moùc tuùi ñeám ñuû chín chuïc baïc duùi cho anh ta vaø baûo:
- Anh veà ñi, vaø ñöøng bao giôø quay laïi!
     Hai phuùt sau, anh cai thôï töø phía sau xöôûng ñi ra, nhìn quanh quaát roài ngaïc nhieân hoûi:
- Quaùi! Caùi anh chaøng tôùi giao haøng môùi ñöùng ñaây ñaâu roài?


GIOÛI TOAÙN
    Hai anh chaøng thuoäc haïng beâ boái, ñoá nhau:
- Ñoá maày 2 vôùi 3 laø maáy?
    Thaáy thaèng baïn aáp uùng, anh kia beøn caét nghóa:
- Thí duï nhö tao voâ tieäm quaàn aùo hai laàn, laàn ñaàu tao laáy 2 caùi aùo, laàn sau tao caàm theâm 3 caùi nöõa, vaäy thì toång coäng bao nhieâu?
- Boán thaùng.
- Sao laïi boán thaùng?
- Thì laàn ñaàu moät thaùng tuø treo, coøn laàn sau thì ba thaùng tuø ôû, toång coäng laø boán thaùng.


THOÂI ROÀI!
     Taùm Taøng ñi nhaäu moät traän gaàn quaéc caàn caâu, raùn boø veà tôùi nhaø, leo leân giöôøng vaïch meàn chun voâ.
     Vôï hoûi:
- Böõa nay veà treã döõ haù! Ñi nhaäu coù gì laï khoâng?
     Taùm Taøng nhöøa nhöïa:
- ÔÛ ngoaøi thì khoâng coù gì, nhöng trong nhaø naøy coù chuyeän laï?
- Chuyeän gì?
- Caùi cöûa nhaø taám ñoù! Boä baø môùi gaén ñeøn töï ñoäng sao, heã toâi môû ra thì ñeøn saùng leân.
- Trôøi ñaát quæ thaàn ôi! Thoâi cheát roài, oâng laïi ... ñaùi vaøo tuû laïnh nöõa roài!
 
 

Back Next