Make your own free website on Tripod.com

TÌM NAÕY GIÔØ
     Moät oâng nhaäu xæn veà ñeán nhaø, cöù ñöùng loay hoay tröôùc cöûa.
     Baø vôï treân laàu ñi ra thaáy, noùi voïng xuoáng:
- Sao oâng ñöùng ñoù, khoâng vaøo?
- Laøm sao môû cöûa ñöôïc maø vaøo.
- Queân chìa khoùa roài phaûi khoâng, ñeå toâi thaûy xuoáng cho.
- Khoâng caàn, toâi giöõ noù ñaây, haõy quaêng loã khoùa xuoáng, toâi tìm noù naõy giôø.


COÙ MÖØNG KHOÂNG
     Moät baùc só chuyeân veà khoa maét raát gioûi, nhöng tính tieàn chöõa trò cuõng raát ñaëc bieät. Beänh nhaân noï bò môø maét, ñöôïc oâng moå cho thaáy roõ trôû laïi. Ñeán khi beänh nhaân thanh toaùn tieàn, baùc só caàm tieàn vui veû hoûi:
- OÂng troâng thaáy roõ roài, chaéc möøng laém phaûi khoâng?
    Beänh nhaân thôû ra:
- Tröôùc thì coù möøng, nhöng baây giôø thì heát roài.
    Baùc só ngaïc nhieân hoûi:
- Taïi sao vaäy?
- Vì sau khi traû tieàn chöõa trò, toâi thaáy môø trôû laïi.


TAÄT GÌ
     Anh noï ñi döï buoåi khieâu vuõ, trong buoåi khieâu vuõ anh ta quen moät coâ gaùi raát xinh ñeïp. Sau buoåi khieâu vuõ, anh ta beøn môøi ngöôøi ñeïp ñi duøng côm toái. Vaøo quaùn aên, anh chaøng hoûi coâ naøng:
- Em duøng röôïu ñöôïc khoâng?
    Coâ naøng nhoû nheï ñaùp:
- Em khoâng uoáng röôïu.
    Anh chaøng moùc goùi thuoác ra hoûi:
- Em coù huùt thuoác khoâng?
    Coâ naøng laéc ñaàu:
- Em khoâng huùt thuoác.
    Ñoát thuoác huùt vaøi hôi, anh chaøng laïi hoûi:
- Em coù bieát ñaùnh baøi khoâng?
    Coâ naøng kheõ noùi:
- Em khoâng chôi.
- Em coù quen nhieàu baïn trai khoâng?
- Em khoâng coù.
    Anh chaøng gaät guø nhuû thaàm: Ñaây ñuùng laø ngöôøi mình haèng mô öôùc. Roài anh ta buoäc mieäng khen:
- Em quaû thaät laø ngöôøi hoaøn haûo, chaúng coù moät taät xaáu naøo.
    Coâ naøng chôït thoát:
- Coù chöù!
Anh chaøng ngaïc nhieân vaø thaéc maéc.
- Taät gì vaäy?
- Khoâng bao giôø noùi ñuùng söï thaät, nhöõng gì coù luoân luoân noùi khoâng.


CAÅN THAÄN
- Meï ôi! Coù phaûi ngaøy xöa boá meï quen nhau nhaân moät vuï ñuïng xe khoâng?
    Meï ñaùp:
- ÖØ!
- Con cuõng ñoaùn vaäy, vì boá cöù daën ñi daën laïi: Con laùi xe phaûi heát söùc caån thaän, lôõ xaõy ra tai naïn neáu khoâng cheát thì cuõng khoå caû moät ñôøi!"


TRAÙI TIM CHAÄT HEÏP
     Naøng hoûi:
- Taïi sao anh noùi anh yeâu em, anh saün saøng hi sinh vì em maø anh luoân luoân toû ra aùc caûm vôùi meï em?
     Chaøng ñaùp:
- Anh ñaõ noùi vôùi em bao nhieâu laàn roài: trong traùi tim anh ngoaøi hình aûnh cuûa em ra laøm gì coøn coù choã cho... ngöôøi khaùc!


PHAÛI LAØM SAO
     Moät baùc só noï khoâng öa nhöõng ngöôøi hoûi beänh ñeå nhôø chæ thuoác mieãn phí. Hoâm aáy, baùc só gaëp moät nhaân vaät ñeán hoûi beänh:
- Xin baùc só chæ giuùp cho toâi chöùng beänh naøy.
    Baùc só gaèn:
- Beänh gì?
    Ngöôøi beänh nhaân kheû noùi:
- Moãi buoåi saùng khi thöùc daäy thì toâi bò choaùng vaùng maët maøy, khoù chòu voâ cuøng. Laï luøng nhaát laø trieäu chöùng naøy chæ keùo daøi tôùi nöûa giôø roài heát, toâi thaáy khoûe khoaén nhö thöôøng. Nhö vaäy phaûi laøm sao, baùc só?
    Baùc só ñaùp:
- Cöù thöùc daäy treã hôn nöûa giôø thì côn khoù chòu heát ngay.


TEÂN GÌ?
     Moät baø leân quaân tröôøng thaêm con, boãng baø nghe:
- Taân binh phaïm kyû luaät khoâng ñöôïc gaëp thaân nhaân, khoâng ñöôïc ñi pheùp...
     Baø ta lieàn ñeán vaên phoøng hoûi:
- Taïi sao con toâi khoâng ñöôïc ñi pheùp, khoâng ñöôïc gaëp thaân nhaân, xin oâng cho toâi bieát?
     Ngöôøi ôû vaên phoøng noùi:
- Baø khoâng nghe rao sao? Vì con baø phaïm loãi neân bò phaït.
     Baø ta phaân traàn:
- Toâi töø xa ñeán thaêm con toâi, xin oâng cho toâi gaëp noù ñeå hoûi noù ñaõ laøm gì maø bò phaït, vì töø xöa tôùi giôø noù hieàn laønh vaø ngoan ngoaõn laém.
     Ngöôøi ngoài vaên phoøng hoûi:
- Vaäy caäu aáy teân gì?
- Phaïm Kyû Luaät.


VÔÏ ANH ÑAÁY
     Coù moät ngöôøi trong boä toäc thieåu soá, höôùng daãn ñöôøng cho moät ngöôøi ñi laïc. Ra ñeán bìa röøng, ngöôøi bò laïc ñöôøng caûm ôn roái rít. Tröôùc khi töø giaõ, ngöôøi ñi laïc taëng anh ta moät caùi göông ñeå laøm kyû nieäm. Anh ta hí höûng ñem veà, thaáy vaät laï coâ em hoûi:
- Caùi gì vaäy?
    Anh ta vöøa muoán laøm ra veû bí maät, vöøa muoán khoâi haøi beøn noùi:
- Vôï anh ñaáy.
    Coâ em toø moø:
- Ñeå em xem chuùt naøo.
    Nhìn vaøo chieác göông xong, coâ em hôùn hôû caàm chaïy vaøo noùi vôùi ngöôøi meï:
- Meï ôi! Anh con vöøa coù coâ vôï raát treû vaø ñeïp voâ cuøng.
    Baø meï hoûi:
- Ñaâu?
- Ñaây neø.
    Baø meï caàm soi moät hoài roài noùi:
- Trôøi ôi! Giaø xaáu theá naøy maø maøy baûo laø treû ñeïp aø?


ÑUÙNG LÔØI HÖÙA
     Moät anh noùi vôùi baïn:
- Maøy coù theå giöõ cho tao moät vieäc bí maät khoâng?
    Ngöôøi baïn ñaùp:
- Ñöôïc, maøy cöù noùi ñi, sau caâu noùi cuûa maøy tao seõ caâm nhö heán cho maøy xem.
- Tao muoán möôïn maøy traêm ngaøn, nhöng maøy ñöøng cho vôï tao bieát.
    Ngöôøi baïn giöõ ñuùng lôøi, sau caâu noùi cuûa anh ta, ngöôøi baïn caâm nhö heán.


HIEÄP ÖÔÙC HOØA BÌNH
    Hai anh Joe vaø Bob ngaøy naøo cuõng ñeán aên taïi nhaø haøng Con Roàng Vaøng. Hai anh Meõo ñaùnh caù vôùi nhau xem anh boài Wong seõ chòu ñöïng hoï ñöôïc bao laâu. Ngaøy naøo hai anh Meõo cuõng nghòch ngôïm, coá tình laøm khoå anh boài. Khi hoï vôø laøm ñoû bình traø, ñaùnh rôi ñoâi ñuõa, khi cheâ suùp maën quaù, coø khi goïi caû vieân quaûn lyù ra than phieàn anh Wong tieáp ñaõi hoï khoâng ñuùng möùc. Chöa heát, hoï khoâng bao giôø cho tieàn típ caû! Vuï ñuøa dai keùo daøi ñuùng ba thaùng, anh Wong vaãn vui veû phuïc vuï hoï vôùi söï kieân nhaãn chòu ñöïng tuyeät vôøi. Qua thaùng thöù tö ñaõ xong vuï caù. Hai anh Meõo goïi anh Wong tôùi, noùi:
- Trong ba thaùng nay chuùng toâi coá tình ñoái xöû khoâng phaûi vôùi anh. Töø nay chuùng toâi seõ lòch söï, vaø ñaây laø soá tieàn típ cuûa anh maø chuùng toâi ñaõ giöõ laïi trong ba thaùng qua.
    Anh Wong cöôøi töôi, caàm tieàn, gaät ñaàu lia lòa, vaø noùi:
- Khoâng sao! Khoâng sao! Vaäy thì töø nay veà sau toâi seõ khoâng phaûi ñaùi vaøo thöùc uoáng cuûa caùc anh nöõa!


Back Next